Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

klik på: www.bashy.dk

Kendelse  fra  Pressenævnet 
I sag nr. 2003-6-116

Bashy Quraishy mod Ekstra Bladet 

Afsagde Pressenævnet tirsdag den 16. marts 2004 så lydende

 

Bashy Quraishy mod Ekstra Bladet

Afsagde Pressenævnet tirsdag den 16. marts 2004 sålydende

K e n d e l s e :

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

 

Kendelse fra Pressenævnet:

I perioden fra den 13. oktober til den 1. november 2003 bragte Ekstra Bladet en artikelserie, hvor det blandt andet blev anført, at indvandrerorganisationen POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. I den forbindelse blev foreningens nu tidligere formand, Bashy Quraishy, omtalt.  

Bashy Quraishy har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

 

Pressenævnet udtaler:

Ekstra Bladet har i overskrifter den 13., 14., 19., 20., 26., 30. og 31. oktober 2003 bragt udsagnene ”Fupmager”, ”Bashys Foreningsfusk”, ”Bashys Foreningsfup” og ”Bashys Fuskerier”. Udsagnene blev blandt andet bragt i forbindelse med omtalen af, at POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Nævnet finder, at det for læserne via overskrifterne må fremstå, som om Bashy Quraishy personligt har foranlediget, at POEM modtog offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Uanset at Bashy Quraishy har tegnet POEM som formand, finder nævnet, at overskrifterne ikke har dækning i artiklerne. Nævnet finder, at overskrifterne er krænkende for Bashy Quraishy, og Ekstra Bladet har derfor handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtaler i den anledning sin kritik af Ekstra Bladet.

 

Nævnet noterer sig, at Ekstra Bladet forgæves har forsøgt at efterprøve oplysningerne om forholdene i POEM ved at søge at forelægge dem for Bashy Quraishy. Bladet har over for nævnet ikke bestridt, at Bashy Quraishy over for journalisten oplyste, at journalisten under hans ophold i Canada kunne kontakte næstformanden eller kassereren for kommentarer. Artikelserien omhandlede forholdene i POEM, og i den forbindelse blev Bashy Quraishy som formand nævnt. Nævnet finder, at Ekstra Bladet burde have efterprøvet oplysningerne om forholdene i POEM, herunder Bashy Quraishys rolle, ved at forelægge dem for enten næstformanden eller kassereren. Nævnet finder, at Ekstra Bladet på dette punkt har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

 

København, den 16. marts 2003.

Jesper Rothe, David Trads, Kaare R. Skou og Ole Askvig.”

Udskriftens rigtighed bekræftes.

København, den 17. marts 2004

Marianne Tidemann 

klik på: www.bashy.dk


Rigsrevisionens netop offentliggjorte afgørelse renser Bashy Quraishy & POEM totalt for Ekstra Bladets stupide og brutale heksejagt mod en indvandreorganisation! 
Pressemeddelelse

I oktober 2003 blev hele Danmark bombarderet med Ekstra Bladets spisesedler og forsidehistorier om min person og POEM - Paraplyorganisation for de Etniske Mindretal i Danmark - med overskrifter som "Fupmager", "Millionsnyd med statsstøtte i Bashys foreninger", "Bashy og POEM har fået millioner fra EU", "Bashys bortforklaringer" m.fl.

Ved hjælp af disse opdigtede og stærkt insinuerende historier lykkedes det Ekstra Bladet at så tvivl i en del af samfundet om min personlige integritet. Jeg prøvede med næb og klør at forklare Ekstra Bladets journalister, at de var på galt spor. Hverken jeg eller øvrige bestyrelsesmedlemmer har medvirket til fusk eller svindel. Men lydhørhed og objektivitet er ikke denne avis stærke side. Avisen fortsatte med sine dirty tricks ved at miskreditere mig på løst grundlag. Jeg måtte til sidst opgive min formandspost, da avisens kampagne blev en stigende belastning for mig personligt og for organisationen POEM. Ekstra Bladet har sin egen politiske dagsorden og kommercielle interesse, derfor er personlige omkostninger for menigfolk ikke i avisens interesse.

Mens POEM’s skæbne var i Ekstra Bladets hænder, bestilte Integrationsministeriet en rigsrevision vedrørende statens tilskud til og Integrationsministeriets tilsyn med indvandrerorganisationer, især POEM.

Rigsrevisionen offentliggjorde et 17 siders notat (RN C601/04) i februar 2004, både på deres hjemmeside, www.rigsrevisionen.dk  og som pressemeddelelse. Ud over et lille notat i JyllandsPosten har ingen medier inklusive Ekstra Bladet viderebragt konklusionerne fra dette notat.

Rigsrevisionens redegørelse handler om driftstilskud til POEM og forskellige tilskud til projekter fra flere ministerier, EU og kommuner.

Det er absolut glædeligt at kunne fortælle offentligheden, hvad Rigsrevisionen er kommet frem til.

  • Alle regnskaber blev accepteret og godkendt af forskellige instanser
  • Tilskudsmidlerne er blevet brugt til de bevilgede formål
  • Projekter var gennemført i overensstemmelse med ansøgningerne
  • Der var intet fusk med medlemstallene
  • Integrationsministeriet har handlet i overensstemmelse med gældende regler

Rigsrevisionens redegørelse er på alle måder med til at modsige Ekstra Bladets påstande og beskyldninger mod min person. Ekstra Bladet burde tage Rigsrevisionens redegørelse til efterretning, og påtale overfor de ansvarlige i bladet og drage yderligere konsekvenser. Ikke mindst for avisens egen troværdigheds skyld.

I øvrigt har jeg klaget til Pressernævnet i november 2003. Sagen bliver snart afgjort.

Med hjertelig hilsen

Bashy Quraishy

Minoritetskonsulent og forhenv. Formand for POEM

40 15 47 71 eller bashy@get2net.dk 

klik på: www.bashy.dk

Hjem