Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Klik på Rebekka Weimar! Lyt til interview om en videnskabelig antologi - klik på: Findes der lykkelig Blodskam? (i alt 41:31 min.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apropos: Den bedste danske introduktion til et rationelt og fordomsfrit syn på voksen/barn seksuelle relationer findes i "fra Incest til MEDIE-HETZ".

Orgasmefrekvens hos børn og unge

  • I hele og FRIE børn, oplyser den internationalt anerkendte bidragyder til den videnskabelige samling Children and Sex, cand.psych. sexolog Thore Langfeldt, os om orgasmefrekvens hos børn og unge - Thore Langfeldt siger at orgasme hos nogle børn er et bevidst mål. Hans tal er beregnet på "rimelig erfaring", der bl.a. bygger på undersøgelser som Kinsey Rapporten og sin egen praksis som behandler: 
     

  • Evnen til at få orgasme er noget man lærer, siger Langfeldt. Vi kan støtte barnet heri. For Langfeldts tabel m.m. over alder og orgasmefrekvens hos børn og unge i % se min bog hele og FRIE børn. Selvom bogen er udsolgt kan den lånes/bestilles på landets biblioteker: hele og FRIE børn blev anmeldt af Preben Hertoft, Politiken (14.feb.1993).

  • For nogle år tilbage skrev Langfeldt en vældig god bog til brug i daginstitutionerne: Det må du godt, Malling, 1986. Denne bog kunne passende læses i dag på baggrund af det verserende hysteri som gør det svært for mange at vide hvad der er misbrug og hvad der er sund seksuel udfoldelse.

25 undersøgelser af 23 forskere om børn og seksualitet: 
(Anmeldelse af antologien Children and Sex i både
Nordisk Psykologi (nr. 1, 1983) og i Ekstra Bladet (26.1.84) 
Antologien  Children and Sex : New Findings, New Perspectives. Little, Brown & Co., Boston 1981. Redigeret af Larry L. Constantine & Floyd N. Martinson:

Children and Sex, er en håndbog for fagfolk og andre. Den omfatter 23 forskeres undersøgelsesresultater om børn og sex. Det bliver til 25 rapporter ialt. Bogen handler om alle former for seksualitet lige fra onani til et kapitel om børns seksuelle frigørelse. Antologien gennemgår børns seksualitet i bredde og dybde på en nuanceret, alsidig og videnskabelig måde. 
Emner som magt, angst, skyldfølelser, debut, hvad vil det sige at et barn deltager i sex?, seksualisering, aldersforskel, fortrolighed, børns seksualviden, selv-evaluering, seksuelle relationer, skader, seksuelt misbrug, børneporno, definitioner og begreber desangående, børns seksualitet i globalt perspektiv og meget mere, behandles i dette omfattende værk.

Hér følger en lille introduktion - i uddrag - fra min bog hele og FRIE børn:

Vi skal vide mere om incest
- Trykt i pædagogernes fagbladet Børn & Unge og skrevet af Troels Peter Schmidt

( - se evt. også Nordisk Psykologi - )

Midt i 80-erne blev hovedpunkterne i nærværende artikler trykt i mit fagblad "Børn & Unge" under overskrifterne "Vi skal vide mere om incest" samt "Kvindelige forskere ser plus-siderne" (hhv. nr 42 og 50 i 1987.) Heraf opstod der en hidsig debat:

Der vil sandsynligvis gå lang tid endnu, før vi får fuld klarhed i incestsager. Jo flere aspekter, vi får belyst, desto bedre. For børnenes skyld skal vi sætte os mere ind i incest.

  En forudsætning for at kunne varetage barnets tarv i incestsager er at overvinde vor egen angst og ubehag. Der er ingen af os, der bryder sig om at blive beskyldt for at ville blande os i andres privatliv. Men det skal vi, når det er nødvendigt, og det skal altid ske på et forsvarligt grundlag.

  En åben verbalisering parterne imellem ville kunne ophæve eventuelle efterfølgende samfundsskabte skyld- og skamfølelser hos de fleste.

  nuværende tidspunkt i incestdebatten må det være på sin plads at fremhæve én side ved incest, som ofte overses hos de fleste incestbehandlere, nemlig det, som lektor ved Aalborg Universitetscenter, cand.psych. Hans Hessellund skrev om i sin anmeldelse af antologien "Children and Sex" i både Nordisk Psykologi (nr. 1, 1983) og i Ekstra Bladet (26.1.84). Hér bringer jeg uddraget fra Ekstra Bladet, fordi sproget ikke er fagligt: “Blodskamsoplevelser og børns seksuelle forhold til voksne behøver ikke altid at være skræmmende. Det viser sig nemlig, at skræmte forældre og voksnes aggressive reaktioner på børns seksuelle oplevelser skaber angst hos børnene (og dermed uoverskuelige problemer for fremtiden, ps.), mens deres seksuelle oplevelser i en socialt positiv atmosfære ser ud til at være gavnlige for børnenes videre personlighedsudvikling.”

  Samlingen “Children and Sex”, (som jo omtales flere gange i nærværende bog, ps.) er en håndbog for fagfolk og andre. Den omfatter 23 professionelles indlæg om børn og sex. Bogen handler om alle former for seksualitet lige fra onani til et kapitel om børns seksuelle frigørelse. Antologien gennemgår børns seksualitet i bredde og dybde på en nuanceret, alsidig og videnskabelig måde. Emner som magt, angst, skyldfølelser, debut, hvad vil det sige, at et barn deltager i sex?, seksualisering, aldersforskel, fortrolighed, børns seksualviden, selv-evaluering, seksuelle relationer, skader, seksuelt misbrug, børneporno, definitioner og begreber desangående, børns seksualitet i globalt perspektiv og meget mere, behandles indgående.

(- Den anden af de to artikler i Børn & Unge nr. 50, 1987 hed :)

Kvindelige forskere ser plus-siderne

Jeg har kendskab til fire kvinder, som åbent anerkender positiv incest. Tre er amerikanske forskere og én er dansk psykolog. To af disse tre amerikanere (Carolyn L. Symonds og Maureen J. Mendoza) har gennemført en undersøgelse, trykt i Children and Sex, (s. 161), hvori følgende fremgår:

Fra Children & Sex “Konklusion:

Incestadfærd finder sted i en hemmelighedsfuld atmosfære. Mange af deltagerne i vores undersøgelse kom fra familier, hvor der ikke blev talt om sex - som om det ikke eksisterede. Meget få har nogensinde talt om deres incestoplevelser. Incest-tabuet, som ikke forhindrede incesthandlingerne, blokerede med succes al kommunikation derom. (Som vi allerede har påpeget, var der i en familie en datter, der opretholdt et seksuelt forhold til moderen, såvel som til faderen, hvoraf ingen af forældrene kendte den andens engagement, før faderen tilfældigvis opdagede mor og datter i sengen.)

  I de situationer, hvor skyldfølelser udviklede sig, så det ofte ud til at hænge sammen med hemmeligholdelsen af forholdet, som om alt hvad der krævede så megen hemmelighed måtte være forkert. Som angivet i studier af social nudisme (Hartman et al., 1971), kan de hemmeligheder, som en familie deler, men som offentligheden ikke har kendskab til, opleves positivt og være med til at holde familien sammen. I vores undersøgelse var der i de familier, som var åbne og udgjorde gruppeægteskaber eller storfamilier, tillidsfulde og sikre forhold. Faktisk rapporterede 80% af alle svarpersonerne positive følelser overfor de slægtninge, som de havde haft incestrelationer sammen med. Af disse havde en trediedel imidlertid udviklet skyldfølelser, som de tilskrev samfundets syn på incest som værende forkert (20% af alle svarpersoner mente, at incest var forkert).

  Om ikke andet viser vores undersøgelse farerne ved at generalisere om incest ud fra fængslede eller andre på forhånd udvalgte samfundsgrupper (f.eks. dem i terapi). Vi indrømmer, at der også er en fare ved at slutte ud fra de foreliggende kendsgerninger, idet disse er fremkommet på grundlag af deltagere, der har reflekteret på en annonce og som er villige til anonymt at dele nogle af deres tidligere oplevelser med andre. Men hvis vi skal generalisere, vil vi på trods af Westermarck (Forsker omtalt i kapitlet:

  “Forbidden Sexual Behavior Among Kin”) hævde, at der er erotiske følelser blandt børn, som vokser op sammen, og at seksuelle relationer mellem søskende eller andre nært beslægtede kan være en forsvarlig måde for børn at tilfredsstille deres første seksuelle nysgerrighed. Seksuel kontakt mellem forældre og børn kan undertiden give barnet en bred introduktion til seksuel praksis, navnlig i et trygt og ikke truende miljø.

  Svarpersonerne hævdede, at der ingen vanskeligheder var ved at opretholde den sociale orden og de disciplinære forhold i familien. I de tilfælde, hvor en af forældrene og et barn havde seksuel kontakt, fremgik det, at nogen favorisering havde udviklet sig. (Man undrer sig dog over, hvad der kommer først, sex eller favorisering?) Og udover det, som foregik seksuelt, fortsatte alle de tidligere etablerede mønstre. En families måde at fungere på er en form for rollespil, og tilpassede individer lærer rollernes formål i familien ligesom de tilpasser sig deres erhverv eller deres samfundsgruppe.

  Snarere end at bidrage til en opløsning af familien, førte de incestuøse forhold til større følelsesmæssig nærhed for over halvdelen af vore svarpersoner.

  Vi overvejer den hypotese, at afskyen for seksuel kontakt imellem slægtninge udelukkende er et socialt forbud, der kun har lidt med erfaring at gøre (practice). Denne afsky kan have været et brugbart tabu før i tiden, da indavl ikke på anden vis kunne undgås, men med opfindelsen af forebyggende midler har situationen ændret sig, og seksuel kontakt anses som ønskværdig af andre grunde end forplantning. 

  Vi vil ikke acceptere incest under tvang, eller som et led i en magtkamp, ligesom al anden adfærd frembragt på denne måde er uacceptabel. Det ser ud som om, at hvor incestforhold ikke skader, og hvor de har nogen positiv værdi for de implicerede, dér skulle man gøre mindre ud af incestforbudet snarere end at forstærke det.”

  Den tredie amerikanske kvinde, som skriver i “Children and Sex”, er Joan A. Nelson (s. 163): “Som jeg mindes det, tilhører min tid (med incest, ps.) en af de lykkeligste perioder i mit liv”. Og i hendes kapitel om incest: “The Impact of Incest: Factors in Self-evaluation” kan vi læse, at “... 25% af yngre deltagere (i hendes undersøgelse, ps.) i voksen/barn forhold fremlagde positive evalueringer..... 50% af yngre deltagere blandt jævnaldrende vurderede deres oplevelser positivt...” (s. 170). Om de helt unge børn får vi at vide, at “...18% af oplevelserne før barnets 10. år bliver evalueret positivt” (s. 168).

  Selv i tilfælde med fuldbyrdet samleje var knap halvdelen af besvarelserne positive: 19 ud af 40 svarpersoner angav disse som positive. Flere end 75% af ikke-krænkende (non-explorative) tilfælde blev vurderet som værende positive (s. 171).

  Den fjerde kvinde er Jette Bach, som er dansk psykolog. Da jeg i sin tid producerede en fem timer lang nat udsendelse om incest fra Radio Vesterbro i København var Jette Bach én af gæsterne i studiet. Sammen med cand.psych. Bent Petersen forklarede hun dengang overfor en telefonstorm af lyttere, hvordan det kunne være, at der findes positive incestoplevelser. Men pudsigt nok var ca. halvdelen af opringningerne også personlige beretninger om positiv incest, og Jette Bachs diskussioner med de implicerede i sådanne positive forhold bekræftes af “Children and Sex”.

  (Men også i de efterhånden mange undersøgelser der kommer frem. For en mere udførlig liste - men ikke udtømmende - henviser jeg til litteraturlisten bagerst i min bog "fra Incest til MEDIE-HETZ", Troels Peter Schmidt, marts 1999.)  

I bogens konklusion skriver en af redaktørerne, Larry L. Constantine, bl.a.:

Konklusioner og syntese (s. 238):

For at gøre en så stor og forskelligartet samling af resultater - som de 30 undersøgelser i dette kapitel er - tilgængelig, ville det være nyttigt med en kompakt og enkel model til at redegøre for størstedelen af de udledte tendenser, der har med de forskellige undersøgelser at gøre.

  I al sin enkelhed viser forskningens litteratur, at der hverken findes et på forhånd givet uundgåeligt udfald eller et sæt af følelsesmæssige reaktioner på incest, eller seksuelle oplevelser (encounters) mellem børn og voksne.

  De mere negative udfald er forbundet med uvidenhed om seksualitet; med negative holdninger til sex; med spændte situationer; med pression (force), tvang (coercion) og brutalitet; og med ikke-støttende, ikke-kommunikerende, eller fordomsfulde voksenreaktioner.

Kortfattet, har følgende forhold vist sig at kunne redegøre for den største variation i udvalg og evaluering af oplevelsen, lige fra negativ til positiv:

  1. Barnets fornemmelse af at være fritstillet til at sige ja eller nej til at deltage.

  2. Barnets tidligere seksualviden og seksualværdier angående seksuelle handlinger.

  3. Familiemedlemmers og andres efterfølgende kommunikation angående oplevelsen.

  4. Kvaliteten af forholdene i barnets sociale netværk (the child´s support system)” (s. 238).

Efter disse 4 kriterier uddyber Constantine sine konklusioner og syntese af bogen, og den interesserede læser henvises til denne.

Kilde: Antologien “Children and Sex: New Findings, New Perspectives”. Little, Brown & Co., Boston 1981. Redigeret af Larry L. Constantine & Floyd N. Martinson.

(Uddragene findes også i “hele og FRIE børn”, under forfatternavnet Jørgen Rasmussen, nov. 1992.)

Bestil bøgerne! Det Kg. Bibliotek

Uddrag fra "Children & Sex":

USAs Regerings Rapport

"The issue of children and pornography is twofold: the effect of pornography on children and the participation of children in pornography. There simply are no adequate research studies on the effects of pornography on children.

  Even the President´s Commission on Obscenity and Pornography (1970), with socially justifiable cowardice, failed to conduct studies on children, although this did not deter them from concluding (from research on adults) that pornography did not harm children. Somehow it seems reasonable to suspect that the effect of graphic or written erotica on children should not be worse than the effect of "precocious" sexual experience, but in the final analysis this question probably reduces to personal views on the intrinsic goodness or evil of sex. 

  A case should be made that too little of a healthy erotic nature is accessible to children, not too much. The poor quality, dehumanizing character, and paraphilial emphases that are the hallmarks of contemporary pornography are byproducts of its socially marginal and only quasi-legitimate status. Were sex sufficiently acceptable in our culture so that healthy and affectionate but erotic portrayals of human sexuality could become an integral part of children´s literature and television, the likelihood of interest in, exposure to, or negative effects from poor quality pornography would be reduced. 

  Currently the basest and most degrading material is forbidden in our society but available, while affectionate, healthy erotica is censored.

  Child pornography has become, almost overnight, an American outrage (Dudar, 1997; Behavior Today, 1977a, 1977b). It is a complex issue to which few seen capable of bringing reason and balance (Constantine, 1977d). That the abuse and exploitation of children by certain pornographers is detestable and unconscionable should not obscure other issues involved: the sexual rights of children or their ultimate best interests, for example. But the public outrage has indiscriminately attacked and ultimately may undermine the rights of educational innovators such as McBride and Fleischhauer-Hardt (1975), talented serious photographers like Davis Hamilton (1976), and legitimate minority groups such as nudists.

  Indeed, materials such as these are often experienced as sexually exciting by children (Constantine, 1977b), and therefore to have access to them should fall within the rights of children.

  Few commentators have considered whether erotica portraying minors may represent the only acceptable  outlet for the sexual preferences of pedophiles and, as such, may be a substitute for actual child molestation. The experience in Denmark appears to support this hypothesis.  If this hypothesis is valid, then by inference legal scapegoating of the publishers, sellers, and buyers of child-oriented pornography could actually contribute to a rise in crime against children.

  Were the actual rights of children to be defended, pornography using children would undoubtedly continue, but its production could be made more accessible to policing. Child actors in legitimate media are protected by the scrutiny made possible in a legal industry in which rights to participate are recognized; if it were legal to produce and sell pornography, children who did not wish to participate could better protected form exploitation at the hands of parents and other adults. The extremes og exploitation, kidnapping, rape, and other excesses of the pornographer using children are at the present time products of the illegality of the enterprise.

  It might show more concern for children to permit some children to participate willingly in pornography under monitorable conditions, than to have others brutally exploited because of their status as runaways or mere chattels of their parents.

Incest

No topic seems more capable of disabling the rational faculties of the most intelligent adult than the subject of incest. From a radical perspective, children have the right to express themselves sexually even with members of their own families. Is incest as some has argued, categorically a harmful experience? Popular supposition to the contrary, careful research has produced no definitive conclusions.

  Nearly all the published literature derives form studies og clinical and criminal cases and is therefore hopelessly biased, yet the only general conclusion warranted is that not even prolonged incest is necessarily harmful, Again it has been shown that the absence of force or coercion;  openness of cummunication in the family, especially about sexual matters; and knowledgeable, positive attitudes about sex appear to contribute to positive ( or less negative ) perceptions of the experience, and to favorable outcomes. Recent studies  of incest on nonclinical, noncriminal populations (see, for example, Ramey, 1972, and studies by Finkelhor, Symonds et al., and Nelson, Chapters 11,12, and 13 in this volume, respectively) and accumulating anecdotal data indicate that many people  have incestuous experiences that they regard positively and that do not appear to have impaired them socially or psychologically.

  The basic rationale for the incest taboo may be tied to assumptions about human relations and family structures that were once, but are no longer valid (Constantine and Constantine, 1973: 218227)- namely, that family roles (husband, sister, son, and son on) must be sharply delineated and that one can successfully maintain only one intimate sexual relationship within a family or living group.

Conclusion

It must be emphasized that this analysis is not a work of advocacy. Rather, what is attempted in this chapter is an exploration of the implications of extending a presently radical view of children´s rights into the area of childhood sexual experience. Almost certainly this extension will be found repugnant, perhaps even frightening, by some; it is unlikely to be looked upon with favor by more than the few. There is little doubt that between contemporary Western sexual mores and full recognition of the sexual rights of children lies a social gulf or awesome magnitude. Nevertheless, the serious and open-minded appraisal of such farfetched possibilities can be useful as we tread, small step by small step, toward healthier acceptance of the sexuality of all, young and old.

Kilde:

Side 259-262 i antologien “Children and Sex: New Findings, New Perspectives”. Little, Brown & Co., Boston 1981. Redigeret af Larry L. Constantine & Floyd N. Martinson.

Fagforeningsdomstole  -  en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: